Promocja!

Nowe standardy w ochronie danych osobowych

59,00  49,00 

Brak w magazynie

Opis

Autorzy

M. Domagała, S. Giza, A. Kołakowska, A. Kubińska, A. Kusztykiewicz, B. Kuźniarowska, D. Kuźnicka, B. Łukańko, D. Mielnik, F. Morawski, K. Morawska, A. Nowacka, C. Pachnik, P. Sypecki

W nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym, gdzie przetwarzane dane są jednym z dóbr potrafiącym wypracować ogromny zysk, a z drugiej strony są przedmiotem wrażliwym na wszelkiego rodzaju naruszenia, potrzebna jest szczególna troska o zapewnienie odpowiednich gwarancji pozytywnych w zakresie systemu prawnego. Pośród milionów danych, które są przetwarzane przez różne instytucje – zarówno publiczne, jak i prywatne – dużą uwagą powinniśmy otoczyć dane osobowe. To one bowiem w sposób ponadprzeciętny są narażone na różnego rodzaju nadużycia. Te zaś mogą mieć wieloraki charakter – od bezprawnego przetwarzania, aż po wyłudzenia i nieuprawnione wykorzystanie, którego efektem może być nawet przestępstwo np.
w postaci wyłudzenia kredytu bankowego.

Potrzebę zwiększenia zakresu ochrony zauważono w Unii Europejskiej. Ze względu na mnogość indywidualnych regulacji prawnych w poszczególnych krajach postanowiono ujednolicić przepisy w państwach członkowskich. Taki zabieg ma zwiększyć poziom protekcji danych osobowych na terenie UE. W powyższym celu uchwalono Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Akt ten charakteryzuje możliwość bezpośredniego stosowania. Nie wyklucza to jednak obowiązku państw do implementacji rozwiązań unijnych do prawnych systemów krajowych. Nałożenie wielu dodatkowych obowiązków na wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe ma spowodować znaczne poszerzenie kontroli nad ich przepływem i wykorzystywaniem.

Nowe regulacje prawne – zarówno międzynarodowe, jak
i krajowe z pewnością zwiększają poziom bezpieczeństwa naszych danych. Jednakże warto wziąć pod uwagę, że nowelizacja aktów normatywnych potrzebuje rozwinięcia i eksploracji – tak samo w zakresie analizy prawnej, jak i faktycznej. Nowe standardy w ochronie danych osobowych, to nie tylko bowiem wcześniej przywołane RODO, ale także całe systemowe podejście do problematyki protekcji omawianego dobra. Zmiana przepisów musi za sobą pociągać również zmianę przyzwyczajeń, mentalności oraz całej otoczki pozanormatywnej, która bezpośrednio wpływa na przedmiot ochrony.

Niniejsza monografia naukowa pt. „Nowe standardy w ochronie danych osobowych” to komplementarne dzieło w którym autorzy pochylają się nad problematyką zapewnienia bezpieczeństwa informacji sensytywnych. Podkreślić należy fakt, że opracowanie to nie jest wyłącznie analizą z zakresu wprowadzenia RODO – chociaż oczywiście trudno uniknąć takich tematycznych powiązań. W treści rozważań jednak autorzy podejmują wiele relewantnych tematów, które jako całość wpływają na zagadnienie nowych standardów w ochronie danych osobowych. Mamy nadzieję, że niniejsza monografia przyczyni się do rozwoju dorobku doktryny w omawianym zakresie i będzie stanowiła ważny punkt odniesienia co do kolejnych, istotnych naukowo problemów badawczych.

W monografii przyjęto stan prawny na dzień 1.09.2018 r.