Promocja!

Prawo, religia, wyznanie. Na styku normatywizmu i moralności

119,00  99,00 

Opis

Monografia naukowa pt. Prawo, religia, wyznanie. Na styku normatywizmu i moralności

Redakcja naukowa
Patrycja Staniszewska-Pobikrowska
Autorzy
P. Aszkiełowicz, P. Brejdak, M. Brzezowski, K. Drewniowska,
A. K. Górski, M. Kamiński, P. Kaźmierski, M. Kliczka-Bielenda,
S. Korus, P. Krawczyk, B. Kuźniarowska, J. Linowski,  A. M. Lorek, A. Matusik, M. Mosionek, M. Nowińska, E. Rejman, J. Sawicka, J. Stępień, M. Subkowski, D. Szenkowski,  J. Szypuliński, A. Warsewicz, P. Waszkiewicz, J. Wawrzecka

Wprowadzenie Dr Patrycji Staniszewskiej-Pobikrowskiej
Religia i prawo, jako dwa istotne aspekty, przenikając się, kształtują życie społeczne od czasów starożytnych do dziś. Zagadnienia religii, wyznania, moralności są interesującym i aktualnym przedmiotem dyskusji na gruncie prawa. Potrzeba wymiany myśli w tym zakresie skonkretyzowała się w tymże wydaniu, podejmującym niezwykle ciekawe tematy.

            Państwo realizując politykę wyznaniową, określa prawa i zasady, ramy w których przyjdzie funkcjonować Kościołom, związkom wyznaniowym i ich członkom. Obecnie możemy prześledzić proces kształtowania się prawa w kwestiach dotyczących religii i światopoglądu. Owoce tego procesu nazywamy prawem wyznaniowym. Niniejsza publikacja ukazuje czytelnikowi jego wybrane aspekty, porusza aktualne problemy, podejmuje niełatwe kwestie światopoglądowe, dopełniając obraz aspektami prawa kanonicznego i refleksją na gruncie filozoficznym. Podzielona blokami tematycznymi, wychodząc od zagadnień ogólnych, przybliża kolejno modele relacji państwo-Kościół w kulturze europejskiej, wyjaśnia zasady podmiotowości Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej, ukazuje współdziałanie Kościołów i związków wyznaniowych z państwem na podstawie zasady wyrażonej w art. 25 ustawy zasadniczej oraz podkreśla wartość wolności sumienia, i wyznania ujętych w prawie międzynarodowym,
i w art. 53 Konstytucji RP. W dalszej części autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli się ukazania wybranych aspektów prawa wyznaniowego w jakże aktualnej tematyce dyskursu społecznego. Podjęto próbę analizy zapisów dotyczących klauzuli sumienia, unormowania wzajemnych stosunków państwa i związków wyznaniowych na podstawie ustawy odrębnej, próbę zdefiniowania wolności w kontekście ochrony uczuć religijnych, a także przedstawiono rozważania dotyczące dostosowania prawa do nowych form pochówku. Kolejni autorzy przybliżają aspekty prawa wyznaniowego zawarte
w polskim i międzynarodowym prawie karnym, podejmując się niezwykle ważkich tematów jak ludobójstwo i prześladowanie chrześcijan. Odniesiono się do wspomnianej ochrony uczuć religijnych, ochrony tajemnicy sakramentu spowiedzi i ukazano na przykładach zagrożenia płynące z destrukcyjnego działania sekt. W niniejszej publikacji podjęto również zagadnienia związane z finansowaniem
i opodatkowaniem Kościołów, związków wyznaniowych oraz osób duchownych, a także z alienacją dóbr kościelnych czy zapisów testamentowych na rzecz kościelnej osoby prawnej. Podkreślono także wagę jej odpowiedzialności za czyny niedozwolone członków. Ponadto poruszono kwestię sprzeciwu sumienia profesjonalnego pełnomocnika podczas świadczenia pomocy prawnej w sprawach rozwodowych oraz problem prawny związku osób transpłciowych. Ostatni ze wskazanych tematów obejmuje również kwestie prawa kanonicznego. Stąd czytelnik płynnie przejdzie do materii obejmującej zagadnienia dotyczące procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego oraz przestępstw  przeciwko  życiu i wolności  człowieka w prawie kanonicznym. Cennym dopełnieniem tomu są artykuły podejmujące kwestie filozoficzne.
Tu w sposób konfrontacyjny przedstawiono model zależności między  państwem i prawem a moralnością na przykładzie Kościoła katolickiego oraz podjęto próbę wskazania korelacji właściwego dla filozofii Wschodu prawa dharmy z prawem stanowionym.

            Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację, żywię nadzieję,
iż stanie się ona przyczynkiem do dalszej, pogłębionej refleksji naukowej nad relacją prawa i religii we współczesnym świecie.

Spis treści:

Przedmowa……………………………………………………………………………. str. 9

Prawo wyznaniowe

Jakub Stępień

Współczesne modele separacji państwa i Kościoła…………………….. str. 12

Justyna Wawrzecka 

Status prawny Stolicy Apostolskiej………………………………………….. str. 33

Piotr Aszkiełowicz    

Współdziałanie organów administracji publicznej oraz Kościołów
i związków wyznaniowych przy realizacji zadań publicznych…….. str. 56

Kinga Drewniowska 

Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka – rozważania na tle Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej………………………………………………………………………………… str. 73

Jan Szypuliński         

Medyczna klauzula sumienia w kontekście konstytucyjnej ochrony sumienia i wyznania……………………………………………………………….. str. 95

Artur Kacper Górski

Mechanizmy normowania wzajemnych stosunków państwa i wspólnoty religijnej – rozważania na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r.
o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego
w Rzeczypospolitej Polskiej………………………………………………….. str. 112

Paweł Kaźmierski     

Cmentarze, łąki pamięci oraz grzebowiska – nowe formy pochówku wyzwaniem dla polskiego prawa funeralnego………………………….. str. 129

Janusz Linowski, Maksymilian Mosionek   

Ochrona uczuć religijnych a wolność słowa w polskim systemie prawnym…………………………………………………………………………….. str. 149

Prawo karne

Przemysław Krawczyk        

Prawnokarna ochrona uczyć religijnych – między sztuką
a przestępstwem…………………………………………………………………… str. 172

Aneta Matusik          

Zasadność i poprawność regulacji (dotyczącej) obrazy uczuć religijnych w polskim kodeksie karnym………………………………………………….. str. 191

Ewa Rejman             

Religiously Motivated Mens Rea in Genocide and Crimes Against Humanity. Why its Recognition is Crucial for the Protection of Victims?………………………………………………………………………………str. 215

Marcin Brzezowski              

Tajemnica spowiedzi w postępowaniu karnym. Wybrane zagadnienia…………………………………………………………………………. str. 233

Paulina Waszkiewicz

Kościół Eutanazji a czyny zabronione pod groźbą kary – analiza prawnokarna podstawowych postulatów ruchu religijnego………… str. 250

Prawo cywilne

Beata Kuźniarowska

Finansowanie oraz opodatkowanie Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce……………………………………………………………………………… str. 267

Justyna Sawicka       

Zapis testamentowy na rzecz kościelnej osoby prawnej Kościoła katolickiego w przepisach polskiego prawa spadkowego i prawa kanonicznego………………………………………………………………………. str. 283

Agnieszka Warsewicz          

Alienacja kościelnych dóbr bez wymaganego prawem kanonicznym zezwolenia – uwagi na tle prawa prywatnego międzynarodowego………………………………………………………………. str. 297

Paulina Brejdak        

Obowiązek podatkowy osób duchownych w świetle art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej……………………………………………………… str. 314

Marcin Kamiński      

Odpowiedzialność kościelnych osób prawnych za czyny niedozwolone duchownych na podstawie art. 430 k.c. ………………………………….. str. 331

Sławomir Korus        

Problem sprzeciwu sumienia radcy prawnego w sprawach rozwodowych………………………………………………………………………. str. 352

Mateusz Subkowski              

Małżeństwo transpłciowe w prawie polskim i prawie kanonicznym Kościoła katolickiego…………………………………………………………… str. 377

Prawo kanoniczne

Małgorzata Nowińska          

Kanoniczny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa……… str. 393

Małgorzata Kliczka-Bielenda          

Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka w prawie kanonicznym. Wpływ prawa kanonicznego na polski system prawny……………………………………………………………………………….. str. 411

Zagadnienia filozoficzne

Artur Marcin Lorek

Moralność zakorzeniona w religii – nieodłączny element kultury prawnej, ogranicznik rozwoju czy imperatyw człowieczeństwa?…………….. str. 422

Dariusz Szenkowski              

Prawo dharmy a prawo stanowione – dualizm systemów normatywnych człowieka……………………………………………………………………………. str. 440

Biogramy autorów……………………………………………………………….str. 475