Etyka i recenzja

Wydawnictwo Naukowe Think & Make w działalności publikacyjnej kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE.

I. Polityka redakcyjna
– Stosowana polityka redakcyjna i publikacyjna jest niezależna w stosunku do właściciela i wydawcy.
– Decyzje o przyjęciu materiału do druku są podejmowane przez Kolegium Redakcyjne. Jedyną przesłanką decydującą jest wartość merytoryczna nadesłanego artykułu. Zasady kwalifikowania tekstu do druku są transparentne.
– Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu artykułu lub jego odrzuceniu Kolegium Redakcyjne bierze pod uwagę tematykę, oryginalność oraz znaczenie i przydatność dla odbiorców danej monografii, bez ingerencji właściciela i wydawcy.
– Redakcja stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych. Każdy publikowany tekst przechodzi wielostopniową recenzję merytoryczną oraz postępowanie antyplagiatowe.
– Stosowane są procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych tekstów naukowych.
– Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

II. Zasady dla autorów
– Na stronie internetowej oraz w ogłoszeniach o naborze zamieszczone są wskazówki dla autorów oraz wytyczne dotyczące danej publikacji i jej tematyki.
– Każdy tekst jest recenzowany przez niezależnego recenzenta w procedurze double blind review.
– Autor każdego publikowanego tekstu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o oryginalności publikowanego materiału, jego wcześniejszym niepublikowaniu a także, nie naruszaniu praw osób trzecich. Każdy cytat, tabele i i zapożyczenia muszą być opatrzone odpowiednimi przypisami.
– W przypadku kilku autorów jednego tekstu autorzy określają wkład autorski poszczególnych osób.
– Wydawca przeciwdziała zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”. Każda próba przywłaszczenia sobie cudzego dorobku będzie demaskowana oraz będzie powodem do pociągnięcia autora do odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
– Autor jest odpowiedzialny za wszelkie błędny oraz znamiona plagiatu w tekście. Autor zobowiązuje się do zwolnienia wydawcy z odpowiedzialności za popełnienie plagiatu.

III. Recenzowanie tekstów naukowych
– Teksty, artykuły i materiały publikowane w monografiach wydawnictwa podlegają dwustopniowej procedurze recenzji.
– Każdy tekst jest recenzowany przez wewnętrznego recenzenta wyznaczonego przez Kolegium Redakcyjne. Po otrzymaniu pozytywnej recenzji wewnętrznej tekst jest przekazywany do recenzji zewnętrznej.
– Recenzji zewnętrznej dokonuje pracownik naukowy lub ekspert niezwiązany z wydawcą. W przypadku pozytywnej recenzji tekst może zostać opublikowany. W przypadku gdy recenzja jest negatywna tekst zostaje odrzucony a autor jest informowany o podstawowych powodach odrzucenia tekstu.
– Recenzenci posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i wykształcenie do oceny danego tekstu. Informacja o nazwiskach recenzentów jest uwidoczniona w każdej opublikowanej monografii naukowej.
– Autor jest zobowiązany do dokonania zmian wynikających z recenzji którą otrzymał. Autor może dokonać umotywowanej odpowiedzi na recenzję. Jest to warunek konieczny do opublikowania tekstu.
– Recenzenci zobligowani są do ujawniania wszelkich nieprawidłowości w tekstach, w szczególności plagiatów, uchybień, nieaktualnych danych.
– Nadesłany tekst jest oceniany ze względu na wartość merytoryczną a także na przydatność dla rozwoju nauki przy uwzględnieniu zasad rzetelności naukowej i publikacyjnej.
– Recenzenci zobligowani są do dokonania recenzji sprawiedliwej, zgodnej z posiadanym stanem wiedzy odnoszącej się wyłącznie do merytorycznych aspektów pracy, bez komentarzy osobistych.

IV. Etyka wydawnicza oraz prawa autorskie
– Przy wydawanych monografiach przestrzegane są zasady etyki wydawniczej a także zapewniona jest realizacja zasad określonych przez określonych przez COPE – Committee on Publication Ethics.
– Przestrzegamy rzetelności w nauce oraz norm prawno-intelektualnych.
– Redakcja dba o publikowanie jak najbardziej aktualnej wiedzy przyczyniającej się do rozwoju danej dziedziny naukowej.
– Wydawnictwo zapewnia wszelkie środki do wykrywania braku rzetelności naukowej, w szczególności prób dokonania plagiatu.