Monografie

Monografia naukowa pt. Prawo, religia, wyznanie. Na styku normatywizmu i moralności

Redakcja naukowa
Patrycja Staniszewska-Pobikrowska
Autorzy
P. Aszkiełowicz, P. Brejdak, M. Brzezowski, K. Drewniowska,
A. K. Górski, M. Kamiński, P. Kaźmierski, M. Kliczka-Bielenda,
S. Korus, P. Krawczyk, B. Kuźniarowska, J. Linowski,  A. M. Lorek, A. Matusik, M. Mosionek, M. Nowińska, E. Rejman, J. Sawicka, J. Stępień, M. Subkowski, D. Szenkowski,  J. Szypuliński, A. Warsewicz, P. Waszkiewicz, J. Wawrzecka

Religia i prawo, jako dwa istotne aspekty, przenikając się, kształtują życie społeczne od czasów starożytnych do dziś. Zagadnienia religii, wyznania, moralności są interesującym i aktualnym przedmiotem dyskusji na gruncie prawa. Potrzeba wymiany myśli w tym zakresie skonkretyzowała się w tymże wydaniu, podejmującym niezwykle ciekawe tematy.
Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację, żywię nadzieję,
iż stanie się ona przyczynkiem do dalszej, pogłębionej refleksji naukowej nad relacją prawa i religii we współczesnym świecie.


Monografia naukowa pt. Seksualność i prawo

Redakcja naukowa
Dr hab. Błażej Kmieciak
Autorzy
P. Aszkiełowicz, S. Bazaniak, K. Błaszczyk, D. Chmielińska,
O. Chodorowska, F. Dokurno, J. Dubielecka, P. Falenta,
K. Ignacek, Z. Juszczyk, P. Kaźmierczyk, D. Kłosowicz,
B. Kmieciak, B. Kuźniarowska, A. Lasota, A. Lewandowska,
M. Łapińska, J. Matynia-Kłos, I. Noworyta, P. Omiotek, W. Pieprz, Ł. Piosik, E. Piórecka, A. Plucińska, H. Przybyszewski,
K. Rozbicka, P. Sierakowska, P. Sobański, M. Subkowski,
T. Szeląg, A. Utrata, P. Waszkiewicz, K. Worek, A. Ziobroń

Dyskusje dotyczące ludzkiej seksualności stanowią w ostatnich latach szczególny element szeroko rozumianej debaty społecznej. Także z perspektywy prawnej, podobne wątki są poruszane coraz częściej nie tylko w publikacjach medialnych i naukowych, ale również w np. orzeczeniach polskich oraz międzynarodowych organów sądowych. W kontekście tym trzeba zwrócić uwagę z jednej strony na kluczowe dla debaty prawno-człowieczej zagadnienie prawa do wolności oraz prywatności kierujące nas niejednokrotnie w stronę szeroko pojętej tematyki związanej z ludzką intymnością. Z drugiej strony, odkrycia biomedyczne nie pozwalają prawnikom oraz etykom pozostać obojętnym wobec kolejnych pytań, jakie stawia przed nami codzienna rzeczywistość. Ludzka emocjonalność oraz cielesność powoli odkrywa przed lekarzami, biologami oraz terapeutami swoje tajemnice. Jest także trzeci obszar kluczowy dla refleksji prawnej. Mowa tutaj o sferze zaburzeń seksualnych, których obraz powiązany jest niejednokrotnie z działaniami przestępczymi naruszającymi normy społeczne.

Nie ma wątpliwości, że problematyka seksualności i prawa staje się ważnym obszarem badawczym dla naukowców i praktyków z szeroko pojętej dziedziny nauk społecznych, a w szczególności nauk prawnych. W monografii „Seksualność i prawo” autorzy reprezentujący większość polskich uniwersytetów, a także liczne inne znakomite jednostki naukowe, podjęli szczególnie aktualne zagadnienia dotyczące:
– przestępstw seksualnych,
– terapii sprawców podobnych czynów,
– psychopatologicznych kontekstów funkcjonowania osób określanych mianem pedofilów,
– społecznego postrzegania seksu,
– historycznego spojrzenia na seksualne zachowania człowieka,
– dyskryminacji osób o określonej orientacji seksualnej,
– etycznego i społecznego postrzegania rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży.
Poniższa publikacja jest jednym z pierwszych na polskim rynku wydawniczym materiałów badawczych, w którym autorzy podjęli próbę połączenia dwóch kluczowych zjawisk społecznych: ludzkiej seksualności oraz prawa.


Monografia naukowa pt. Propedeutyka teorii cyfryzacji normy prawnej

Autor

Kamil Stępniak

Prawo w XXI w. staje przed szeregiem nowych wyzwań. Jego korelacja z nowymi technologiami, coraz bardziej szczegółowe i techniczne kwestie do unormowania, tzw. nowe obszary legislacyjne, problem legitymizacji norm, czy wciąż postępująca inflacja prawa to tylko niektóre z zagadnień związanych z obowiązywaniem aktów normatywnych w przyszłości ale i teraźniejszości.

Monografia pt. „Propedeutyka teorii cyfryzacji normy prawnej” jest autorskim zbiorem analiz oraz tez badawczych, które mają za zadanie rzucenie nowego światła na problematykę, która pierwszy raz została podniesiona w artykule naukowym autorstwa B. G. Buchanan’a oraz T. E. Headrick’a pt. „Some Speculation about Artificial Intelligence and Legal Reasoning” opublikowanym w „Stanford Law Review”. Miało to to miejsce już w 1970 r. Od tego czasu naukowcy zastanawiają się, jak można zaprogramować tzw. sztuczną inteligencję, aby mogła ona samodzielnie zastosować prawo?

Głównym problemem badawczym w niej poruszonym jest zagadnienie: w jaki sposób ukształtować system sztucznej inteligencji aby potrafił samodzielnie odczytywać normy prawne? Co za tym idzie, jak dokonać relewantyzacji i symplifikacji pewnych etapów wykładni i subsumpcji prawa, aby komputer w sposób zautomatyzowany mógł tworzyć opinie i analizy prawne? Sformułowana w monografii „teoria cyfryzacji normy prawnej” jest autorską próbą odpowiedzenia na powyższe zagadnienia.


Monografia naukowa pt. Polska na arenie międzynarodowej. Wygrany rozwój czy zmarnowane szanse?

Autorzy

M. Długosz, I. Domagała, M. Domagała, M. Gajda, K. Gasiński, J. Gołąb, A. Gorczyca, A. Górski, P. Kozioł, A. Lorek, A. Michalczewski, P. Mroczkowski, N. Musiał, A. Rudnytska, P. Omiotek, C. Strojny, N. Yurkov

Rok 2019 jest niewątpliwie rokiem rocznic. W tym także tych dotyczących działalności naszego kraju na arenie międzynarodowej. W bieżącym roku świętujemy 15-lecie Polski w Unii Europejskiej, 20-lecie w NATO, ale także 80-lecie wybuchu II Wojny Światowej. Działalność Polski na arenie międzynarodowej można oceniać przez wielorakie, zobiektywizowane, bądź nie kryteria. W zakresie dyskursu publicznego w niniejszej kwestii słyszymy heterogeniczne argumenty mające na celu konfirmację lub falsyfikację z góry obranej tezy. W związku z powyższym, celem niniejszej monografii jest neutralizacja dyskusji dotyczącej funkcjonowania Polski na arenie międzynarodowej. Intencją przedmiotowej publikacji jest podjęcie refleksji opartej na rzetelnej dyskusji naukowej dotyczącej spraw zagranicznych z udziałem Polski.

Niniejsza publikacja ma nie tylko charakter deskryptywny. Autorzy w badanych obszarach postawili szereg celnych wniosków o charakterze postulatywnym. W związku z powyższym mamy nadzieję, że monografia pt. „Polska na arenie międzynarodowej. Wygrany rozwój czy zmarnowane szanse?” przyczyni się do progresu myśli naukowej w obszarze bytowania naszego kraju w różnych organizacjach międzynarodowych. Mamy przeświadczenie, że przez tak dokonaną operacjonalizację problemu badawczego publikacja zyska także wymiar praktyczny, zaś poruszane zagadnienia o charakterze teoretycznym będą dobrą podstawą do podjęcia dalszych refleksji w niniejszym temacie.


Monografia naukowa pt. 30 lat wolności. Osiągnięcia, ludzie, perspektywy

Autorzy

B. Biel, O. E. Braniewicz, P. Brejdak, Ł. Brzezowski, M. Brzezowski, A. Ciżyńska, M. Długosz, P. Falenta, K. Gasiński, A. K. Górski, M. Geszczyński, K. Grabarczyk, M. Jaśkowiec, J. Karpińska-Olszewska, P. Kobylski, B. Korolczuk, T. Kosicki, A. M. Lorek, M. Majchrzak, D. Mielnik, A. Nowacka, M. Przychodzki, K. Świątczak, R. Świergiel, E. Świtalska, Z. Woszczek

Trzydziestolecie odzyskania przez Polskę wolności jest peryfrazą wydarzenia, które przez historyków uznawane jest za przełom w sprawowaniu władzy publicznej. Dokładnie 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne wybory do restytuowanego Senatu. Te też stały się asumptem do odzyskania suwerenności i podmiotowości przez polski naród.

Przyjmując rok 1989 jako pewien punkt rozpoczynający horyzont czasowy rozważań, autorzy niniejszej monografii podjęli refleksję nad osiągnięciami minionych trzech dekad. W publikacji zostały podjęte trzy nurty, które w sposób szczególny powinny podlegać eksplikacji naukowej. Osiągnięcia, ludzie i perspektywy – bo o nich mowa, to zagadnienia wokół których oscyluje analiza problematyki trzydziestu lat wolności Polski. Powyższe zagadnienia wydają się nierozłączne względem siebie. Trudno bowiem wyobrazić sobie rozwój państwa demokratycznego bez ludzi, którzy je tworzyli, osiągnięć, które demokrację cementowały i perspektyw, które wyznaczały cele milowe w rozwoju społeczeństwa, prawa, ekonomii.

„30 lat wolności. Osiągnięcia, ludzie, perspektywy” to monografia wielowymiarowa. Zarówno ze względu na podejmowaną tematykę rozważań, która oddaje modelowo zagadnienia funkcjonowania „30 lat wolności. Osiągnięcia, ludzie, perspektywy” to monografia wielowymiarowa. Zarówno ze względu na podejmowaną tematykę rozważań, która oddaje modelowo zagadnienia funkcjonowania odrodzonego państwa, jak i ze względu na autorów, którzy reprezentują różne ośrodki naukowe w Polsce.


Monografia naukowa pt. Aksjologia w państwie i prawie. Tom II: Sądownictwo oraz prawo materialne

Redakcja naukowa
Kamil Stępniak

Autorzy
A. Aleksiejuk, P. Aszkiełowicz, H. Ciechanowiec, W. Jankowski, T. Kosicki, O. Lipczak, A. Nowacka, J. Płaziuk, M. Podhalicz, A. Rybaczek, A. Rzetecki, C. Strojny, J. Szypuliński, W. Wróblewska, D. Żurek

„Aksjologia w państwie i prawie” to monografia wielowymiarowa, która traktuje o korelacji między aksjologią a funkcjonowaniem państwa – zarówno w zakresie legislacyjnym, jak i sądowniczym czy ustrojowym. Bezsprzecznym wydaje się fakt, że świat wartości ma ogromny wpływ na bytowanie wspólnoty społecznej jaką jest państwo. Rozważania zawarte w Tomie II o podtytule „Sądownictwo oraz prawo materialne” dotykają dwóch dziedzin wrażliwych na szeroko pojęte wpływy aksjologiczne.

Tom II dotyka przede wszystkim zagadnień sądowniczych, a także materialno-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem takich aktów prawnych, gdzie aksjologiczne przesłanki stają się znaczącym zagadnieniem na styku funkcjonowania prawa z innymi dziedzinami życia społecznego. Powyżej wymienione kwestie są symptomatyczne dla omawianych dziedzin. Dlatego też tak ważnym jest podjęcie badań naukowych w powyższym zakresie.


Monografia naukowa pt. Aksjologia w państwie i prawie. Tom I: Zagadnienia teoretyczne oraz publiczno-prawne

Redakcja naukowa
Kamil Stępniak

Autorzy
K. Adydan, A. Bidas, A. Body, Ł. Brzezowski, M. Brzezowski, M. Chojnacki, M. Długosz, A. Doroszuk, K. Gasiński, K. Gozdek, J. Grzebielucha, Z. Juszczyk, K. Kędziera, M. Konopka, S. Korus, A. Kotasińska, B. Kuźniarowska, A. Michalczewski, E. Piórecka, M. Przychodzki, B. Rozczyński, K. Sułkowski, R. Świergiel, M. Wojcieszek

Aksjologia w państwie oraz prawodawstwie jest jednym z kluczowych determinantów funkcjonowania każdego organizmu społecznego. Począwszy od stworzenia (i przestrzegania) umowy społecznej jaką jest Konstytucja, poprzez ustrój egzekutywy i jej działalność, aż do sądownictwa. Wartości i odwołania do nich emanują z właściwie wszystkich aktów normatywnych, które przecież są działalnością wytwórczą legislatywy. Nie dziwi zatem fakt, że aksjologia ma tak ogromny wpływ na funkcjonowanie całego państwa. Każda instytucja państwowa jest obowiązana działać w granicach i na podstawie prawa (por. art. 7 Konstytucji RP). Tę zasadę legalizmu jednak należałoby odnieść także do pewnych wartości pozaprawnych. Każdy akt normatywny bowiem oprócz swojego charakteru generalnego i abstrakcyjnego bytuje także w rzeczywistości pozanormatywnej. Emanacją takiego stanu rzeczy niewątpliwie jest chociażby odwoływanie się do klauzul generalnych przez prawodawcę, czy też gradacja norm i zasad prawa oraz sposoby zastosowania norm kolizyjnych.

Tom I dotyka w swojej materii teorii oraz filozofii aksjologii i prawa, a także zagadnień publiczno-prawnych. W prezentowanej monografii czytelnik odnajdzie deliberację na temat genezy występowania aksjologii w prawie, konstytucyjnej eksplikacji wartości, prawa ustrojowego, a także bytowania zagadnień aksjologicznych w prawie publicznym.


Monografia naukowa pt. Między prawem a polityką

Autorzy
B. Bieniek, M. Brzezińska, Ł. Brzezowski, S. Czechowicz,  M. Długosz, W. Dybka, K. Gasiński, A. Górski, A. Gwarda, J. Karpińska-Olszewska, P. Kępa, M. Konopka, J. Kraś, B. Kuźniarowska, A. Lorek, P. Mardarowicz, D. Mielnik, A, Nowacka, A. Popek, A. Racka, L. Schenk, R. Sejlis, K. Stępniak, R. Świergiel, E. Świtalska, J. Talaga, M. Wasiel, M. Wilanowska, E. Wiśniewska, A. Woźniak, A. Zbrojewski

Prawo i polityka muszą pozostawać w ścisłych relacjach. Jest to bowiem nieodłączny element demokracji przedstawicielskiej, która charakteryzuje demokratyczne państwa prawne (w kontekście Polski por. art. 2 Konstytucji RP). Co więcej, nawet przy mechanizmach demokracji bezpośredniej czy też instytucjach partycypacyjnych (np. referendum, weto ludowe, recall) nie jest możliwe odłączenie sfery polityki od strefy tworzenia prawa.Max Webber twierdził, że „polityka to dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to między państwami, czy też w obrębie państwa, między grupami ludzi, jakie to państwo tworzą”. Nie ma wątpliwości, że polityka powinna działać w granicach wyznaczonych przez prawo. To znaczy, że politycy oraz ich aktywność nie może naruszać obowiązujących norm. Z drugiej strony polityka posiada funkcję kreacyjną względem prawa. Przy uzyskaniu odpowiedniej legitymacji politycy mogą zmieniać normy prawne. Niniejsza monografia naukowa ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie: jak dziedziny prawa i polityki wpływają na siebie i współoddziałują? Gdzie leżą zagrożenia, a gdzie znajdują się szansę w kooperacji?


Monografia naukowa pt. Prawo do prywatności – współczesne wyzwania

Redakcja naukowa
Marcin Wiącek
Autorzy
J. Cichuta, S. Cydzik, P. Gacka, K. Kapica, J. Kmieć, M. Pustoszkin, E. Rodzik, A. Sławiński, K. Stokłosa, W. Wojturska, M. Woźniak

Prywatność jest jedną z wartości najważniejszych dla każdego człowieka, a prawo do prywatności jest szczególnie silnie związane z ochro-ną godności osoby ludzkiej. Zagadnienia prawa do prywatności są przedmiotem analiz i debat naukowych od bardzo dawna. Na bieżąco jednak pojawiają się w tym obszarze kolejne problemy, związane na przykład z rozwojem nowoczesnych technologii, koniecznością walki z przestępczością i zapewnienia bezpieczeństwa państwa, wzmocnieniem – z jednej strony – standardów ochrony danych osobowych oraz – z drugiej strony – mechanizmów służących transparentności życia publicznego i tym samym działalności jego głównych uczestników. Szczególne cenne jest to, że wskazane wyżej zagadnienia są dostrzegane przez młodych ludzi, już na etapie studiów prawniczych. Należy zatem z całą mocą wspierać takie inicjatywy, jak Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ubi societas, ibi secretum. Namysł nad prawem do prywatności.

Celem konferencji było pogłębienie zagadnienia prawa do prywatności w szczególności w świetle współczesnych wyzwań stawianych przez technikę i postępującą cyfryzację życia. Prelegenci z pięciu różnych ośrodków akademickich mieli okazję zaprezentować swoje przemyślenia w trzech panelach, które były moderowane przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zróżnicowana tematyka wystąpień znakomicie oddawała wieloaspektowość ochrony prawa do prywatności. Referaty dotyczyły m.in. obszarów prawa konstytucyjnego, karnego, administracyjnego i cywilnego.

Stąd narodził się pomysł opublikowania w formie pracy zbiorowej artykułów opartych na referatach, które były przedstawione na konferencji. Żywimy nadzieję, że zaprezentowane w niniejszej publikacji przemyślenia młodych prawników przyczynią się do rozwoju dyskusji nad ochroną prywatności w dzisiejszym świecie i będą stanowiły źródło inspiracji dla osób zajmujących się działalnością naukową, a także praktyków.

Pobierz monografię


Monografia naukowa pt. Nowe standardy w ochronie danych osobowych

Autorzy
M. Domagała, S. Giza, A. Kołakowska, A. Kubińska, A. Kusztykiewicz, B. Kuźniarowska, D. Kuźnicka, B. Łukańko, D. Mielnik, F. Morawski, K. Morawska, A. Nowacka, C. Pachnik, P. Sypecki

Niniejsza monografia naukowa pt. „Nowe standardy w ochronie danych osobowych” to komplementarne dzieło w którym autorzy pochylają się nad problematyką zapewnienia bezpieczeństwa informacji sensytywnych. Podkreślić należy fakt, że opracowanie to nie jest wyłącznie analizą z zakresu wprowadzenia RODO – chociaż oczywiście trudno uniknąć takich tematycznych powiązań. W treści rozważań jednak autorzy podejmują wiele relewantnych tematów, które jako całość wpływają na zagadnienie nowych standardów w ochronie danych osobowych. Mamy nadzieję, że niniejsza monografia przyczyni się do rozwoju dorobku doktryny w omawianym zakresie i będzie stanowiła ważny punkt odniesienia co do kolejnych, istotnych naukowo problemów badawczych.


Monografia naukowa pt. Prawa człowieka i ich ochrona. Księga rocznicowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
TOM 2. Trwałość i modyfikacja

Redakcja naukowa
Błażej Kmieciak, Kamil Stępniak
Autorzy
M. Brzezowski, A. Ciżyńska, M. Długosz, K. Gasiński,
K. Głowacka, J. Gołaś, A. Grabarczyk, M. Graduszewska,
J. Grzebielucha, R. Kazik, P. Konopczyńska, B. Łukańko,
P. Marek, P. Mroczkowski, I. Niczyporuk-Chudecka, E. Niemiec,
M. Raczyński, M. Rosik-Bera, L. Schenk, K. Stępniak, K. Stolarek,
C. Strojny, A. Szydzik, M. Waszek, E. Wiśniewska,
W. Wróblewska, Z. Załuczkowska

Tom drugi monografii naukowej pt. „Prawa człowieka i ich ochrona. Księga rocznicowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” o podtytule „Trwałość i modyfikacja” jest częścią szczególną rozważań nad ochroną praw człowieka w rocznicę uchwalenia PDPCz. Publikacja ta została podzielona na pięć działów, w których autorzy poruszają zagadnienia z zakresu: konstytucyjnego oblicza praw człowieka, człowieka i jego praw wobec administracji, poszczególnych praw i wolności, zmian prawnych w czasach wyzwań i zagrożeń oraz systemowych aspektów związanych z prawem międzynarodowym.


Monografia naukowa pt. Prawa człowieka i ich ochrona. Księga rocznicowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
TOM 1. Jednostka w świecie zmian

Redakcja naukowa
Błażej Kmieciak, Kamil Stępniak
Autorzy
Ż. Borowiak, Ł. Brzezowski, D. Chmielińska, O. Czaplińska,
S. Czechowicz, A. Dawidczyk, W. Dybka, M. Dzieżyc, Ł. Dziura,
M. Ferenc, S. Jankowicz, K. Kędziera, R. Kleszcz-Szczyrba,
D. Knaga, M. Kolczyńska, K. Konieczna, B. Kuźniarowska,
D. Liszkowska, A. Magiera, T. Michalska, K. Morawska,
A. Nymś-Górna, A. Ochman, K. Piasecka, A. Tabak, W. Trybka

Gdy w 1948 r. ogłaszano Powszechna Deklarację Praw Człowieka społeczność międzynarodowa pewna była, iż konieczne jest stworzenie jednego dokumentu, w którym zostałyby zdefiniowane kluczowe zasady i wartości. Działanie to wydawało się niezbędne. Okres II Wojny Światowej uświadomił rządzącym, iż człowiek, w imię idei jest w stanie przekroczyć wszelkie granice, naruszając jednocześnie godność drugiej osoby. Doskonale pokazały to przykłady działań pseudomedycznych, jakie wykonywane były przez nazistów na więźniach. Wspomnienia ofiar podobnych eksperymentów ukazują nam obraz, w którym całkowicie zanegowano człowieczeństwo określonych osób, jedynie z racji posiadanych przez nich, określonych cech. Jak się jednak okazuje w czasach powojennych również dostrzec można sytuacje, w których prawa człowieka były wielokrotnie naruszane. Doskonale tezę tę potwierdzają znane z historii praktyki: pozbawiania wolności dysydentów politycznych, segregacji rasowej Afroamerykanów, czy tez sterylizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Warto pamiętać, że działania te podejmowane były nie tylko przez kraje totalitarne, ale znane były one również w państwach, które podkreślały wagę idei praw człowieka.

Obchodząc w 2018 r. siedemdziesiątą rocznicę uchwalenia Deklaracji trudno nie zadać kilku istotnych pytań. Czy prawa te posiadają dzisiaj wartość dla społeczności międzynarodowej? Czy wielokulturowe społeczności państwowe są w stanie przyjąć jeden model podobnej idei? Być może w ostatnich latach, w wyniku mnożenia kolejnych teorii uprawnień, dostrzec należy zjawisko inflacji praw człowieka? Jak owe prawa definiować w świecie, w którym dostrzegamy niespotykany dotąd postęp naukowy? Jak ponadto opisać prawa człowieka w czasach nowych zagrożeń terrorystycznych? Między innymi na podobne pytania zdecydowali się odpowiedzieć autorzy poszczególnych rozdziałów prezentowanej monografii.


Monografia naukowa pt. Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze
Autorzy
O. Braniewicz, M. Brzezowski, M. Cieślik, O. Czaplińska,
M. Długosz, W. Dzięgielewska, P. Falenta, J. Gierlicka,
K. Grabarczyk, B. Gumowska, S. Kliński, M. Kolczyńska,
A. Kołakowska, P. Kołek, S. Korus, A. Krajewski,
D. Leśniewski, A. Lewandowska, P. Marek, M. Maruszak,
T. Marzec, M. Michalska, D. Mielnik, M. Niezborała,
A. Nowacka, M. Nowikowska, W. Pawelski, M. Podhalicz,
Ł. Presnarowicz, M. Przychodzki, D. Rogoziński, C. Strojny,
K. Sugier, J. Szypniewska, R. Świergiel, J. Wesołowska,
J. Ziętara

Prawo jest niezwykłym polem do dokonywania wykładni i interpretacji przepisów. Zawód prawnika opiera się w końcu na umiejętności wywodzenia norm postępowania z przepisów prawnych. Dokonywanie takiego procesu myślowego może mieć zróżnicowany stopień doniosłości. Analizy powzięte w obszarze wyłącznie teoretyczno-prawnym będą istotne z punktu widzenia budowania dorobku nauki prawa. Te zaś, które są poczynione przez praktykujących prawników na rzecz klientów pozwalają na obronę racji osób występujących przed sądem (lub w innych postępowaniach). Świadczenie takich usług, a co za tym idzie dokonywanie wykładni i interpretacji norm ma kluczowe znaczenie dla każdej osoby, która potrzebuje ochrony swoich praw. Istnieje jeszcze inny, być może najmocniejszy sposób wywierania wpływu na rzeczywistość przez prawo. Jest to kształtowanie się orzecznictwa sądów (i trybunałów – oczywiście w określonym zakresie).

W Polsce nie obowiązuje system prawa precedensowego, co może sugerować, że orzecznictwo sądowe nie wywiera nazbyt dużego nacisku na kształtowanie praw i obowiązków jednostki. Jednakże z biegiem lat obserwujemy coraz większy wpływ judykatów na rzeczywistość pozanormatywną. W tym zakresie sądy starają się o ujednolicenie orzecznictwa oraz wykazują dbałość w sprawie kształtowania się poszanowania szeroko pojętego bezpieczeństwa prawnego jednostki. Judykatura niewątpliwie wywiera wpływ – także w naszym systemie prawnym – na późniejszą interpretację stanów faktycznych, czy dokonywanie wykładni prawa. Jest to powszechna
i ciągle nasilająca się tendencja. Dlatego też tak ważna pozostaje dbałość o niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

Monografia naukowa „Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze”. To zbiór analiz ciekawych, przełomowych i ważnych wyroków sądów i trybunałów – zarówno polskich, jak
i zagranicznych. Autorzy opracowania wybrali orzeczenia precedensowe takie, które mogą wywierać (lub już wywierają) znaczący wpływ na kształtowanie się prawa – w zakresie późniejszej interpretacji norm. Wszystkie zamieszczone w przedmiotowej monografii glosy i komentarze do wyroków są poprzedzone wnikliwą analizą tego, w jaki sposób wyroki sądowe mogą kształtować status prawny podmiotów objętych jurysdykcją prawną. Należy uznać, że konkluzje są jednoznaczne. Nawet w systemie civil law, przedmiot orzecznictwa powinien podlegać dogłębnej analizie. Pozwala ona bowiem nie tylko rozwijać naukę prawa, ale także ma wartość praktyczną. Judykatura uwypukla pewne mechanizmy prawne, które muszą przekładać się na późniejsze pojmowanie norm imperatywnych i dyspozytywnych. To zaś jest kluczowe z punktu widzenia stabilności systemu prawnego.

Monografia „Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze” to opracowanie zbiorowe, w którym praktycy i teoretycy prawa dokonali wiwisekcji najciekawszych i najbardziej wpływających na rzeczywistość normatywną i poza normatywną orzeczeń. W przekonaniu autorów, publikacja ta ma duże znaczenie dla wszystkich osób zainteresowanych judykatami przełomowymi, wyznaczającymi nowe standardy. Ponadto współautorzy żywią przekonanie, że dokonane przez nich analizy okażą się interesujące dla wszystkich prawników chcących przed sądami i organami państwowymi powoływać się na precedensowe wyroki, które mogą w sposób znaczący zmienić dotychczasową linię orzeczniczą.

W monografii przyjęto stan prawny na 1.07.2018 r.


Monografia naukowa pt. Polska niepodległa 1918 – 2018 Księga rocznicowa z okazji. 100 rocznicy odzyskania niepodległości
Autorzy
W. Batory, M. Bodo, M. Brzezowski, P. Ciok, M. Długosz,
A. Drozdek, A. Flor, K. Gasiński, K. Grabarczyk,
J. Karpińska-Olszewska, L. Kasprzak, Ł. Kielin, D. Knaga,
A. Kołakowska, F. Kowalska, B. Kuźniarowska,
P. Laskowska-Chyła, M. Lisewski, P. Magiera, P. Marek,
A. Mazur, I. Niczyporuk-Chudecka, P. Niedopytalska,
M. Nowikowska, T. Olejnik, K. Palka, M. Pisz,
M. Raczyńska-Kruk, A. Rzetecki, K. Stępniak, A. Suszek,
A. Szydzik, M. Wasiel, M. Wojciechowski, M. Woźniak
ss. 677

Po 123 latach nieobecności na mapach Europy, w listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Zwycięstwo było nagrodą za wytrwałość, ofiarność i aktywność społeczeństwa polskiego. Nie można dopuścić do zapo-mnienia takich działań jak kultywowanie kultury, języka oraz tworzenia dorobku nauki w które było zaangażowane zarówno starsze jak i młodsze pokolenie.

Niniejsza monografia jest nie tylko wynikiem prowadzonych badań i analiz ale także w naszym przekonaniu jest piękną księgą pamiątkową z okazji tej niezwykłej rocznicy. Mamy nadzieję, że opublikowane teksty przyczynią się do rozwoju polskiej nauki. Sama publikacja zaś będzie stanowiła doskonałą formę upamiętnienia i hołdu dla naszej niepodległej. Niech wszelkie zawarte w niej rozważania będą wyrazem troski o naszą wolność państwową oraz osobistą dla wszystkich obywateli.


Monografia naukowa pt. Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce
Redakcja naukowa
dr Adam Drozdek
Autorzy
I. Bagińska, Ł. Bernaciński, P. Brejdak, M. Brzezowski,
A. Drozdek, S. Garlej, M. Grząba, M. Janas, Ł. Kielin,
M. Kłosowiak, S. Korus, J. Kulik, B. Łukańko, M. Maruszak,
P. Matusiewicz, J. Michalska, T. Noga, D. Ojrzyńska, T. Olejnik, A. Pięta, Ł. Presnarowicz, K. Ryś, D. Siejka, P. Sieńko,
I. Skowronek, K. Stępniak, C. Strojny, K. Sugier, M. Synowiec,
A. Szydlik, W. Trybka, P. Więcek, A. Wojtala, A. Wójcik,
K. Wójcik, M. J. Wrona, P. Ziembicka, J. Ziętara
ss. 715

Publiczny system podatkowy i finansowy w Polsce stanowi bardzo obszerny, a zarazem istotny obszar funkcjonowania państwa, który wymaga zachowania szczególnych aktów staranności, bowiem podatki stanowią główne źródło dochodów budżetu państwa, z którego finansowana jest jego działalność. Przestrzeganie prawidłowej gospodarki finansami publicznymi, na które składają się podatkowe i niepodatkowe źródła dochodów, stanowią jeden z istotnych elementów funkcjonowania państwa.

Omówione w niniejszej publikacji pojęcia, instytucje oraz przyjęte rozwiązania prawne stanowią wyraz zainteresowania młodych naukowców szeroko rozumianą problematyką systemu prawa podatkowego i finansowego. Różnorodność podjętej tematyki poszczególnych opracowań potwierdza tezę, że poruszane zagadnienia posiadają rozległy charakter. Wielość poruszanych problemów naukowych prowadzi także do wniosku, że współczesny system podatkowy i finansowy wiąże się z coraz większą ilością instytucji prawnych mających wpływ na pobieranie przez organy podatkowe różnorodnych form danin publicznych.


Monografia naukowa pt. Prawo i medycyna. TOM II: W obliczu wyzwań i dylematów
Redakcja naukowa
dr Błażej Kmieciak
Autorzy
Będkowski, M. Bieluk, W. Bulska, M. Czapska, M. Domagała, Ł. Gołba, D. Grzyśka, A. Jakubowska, K. Kulikowska, A. Nowak, P. Olejnik, K. Piasecka, P. Piątkowski, K. Piech, M. Próchnicki, A. Racka, K. Ryś, D. Szwejser, J. Szypniewska, J. Szypuliński, D. M. Śliwińska, K. Świątczak, K. Świerkot, E. Świtalska, W. Trybka, K. Więcek, M. Winczura, W. Wojturska
ss. 504

Rok 2018 posiada szczególne znaczenie dla polskiej debaty prawno – medycznej. W tym czasie mija bowiem dokładnie dziesięć lat od wejścia w życie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Niezwykle trudno przecenić znaczenie tego dokumentu. Zagadnienie uprawnień osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych obecne jest w Polsce od kilku już dekad. Uchwalenie w 1991 r. ustawy  o zakładach opieki zdrowotnej, w której wymienione zostały prawa pacjenta dało podstawę do szerszej dyskusji na ich temat. Z całą pewnością opublikowanie przez ministerstwo zdrowia kolejnych wersji Karty Praw Pacjenta było cennym elementem tworzącym szeroko rozumianą kulturę pacjenckich uprawnień. To jednak ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stała się kluczowym narzędziem wspierającym pacjentów upominających się o szacunek dla ich praw.
Drugi tom monografii Prawo i Medycyna w sposób bezpośredni odnosi się do przywołanego powyżej kontekstu praw osób poddawanych diagnozie oraz terapii. Kolejne artykuły składające się na jego treść, oscylują wokół problemu dylematów oraz wyzwań, przed którymi stoją nie tylko lekarze oraz pielęgniarki, ale także przedstawiciele innych profesji medycznych.

Monografia naukowa pt. Prawo i medycyna. TOM I: Między standardem a odpowiedzialnością

Redakcja naukowa
dr Błażej Kmieciak
Autorzy
J. Bernal, A. Dawidczyk, B. Dębowczyk, K. Góralczyk,
M. Karolak, K. Kędziera, B. Kmieciak, A. Limańska,
A. Michalczewski, I. Niczyporuk-Chudecka, E. Przybyłek,
M. Puścion, M. Radkowska, A. Rej-Kietla, M. Robaszyńska,
E. Smerecka, K. Stępniak, C. Strojny, J. Świerczek, A. Wójcik,
K. Wójcik, J. Zajadło
ss. 424

Czym jest prawo medyczne? Kogo ono dotyczy? Czy w społecznej świadomości znajduje ono szczególne miejsce? Pytania te pojawiają się w ostatnich latach w sposób naturalny. Obserwując kolejne doniesienia medialne dostrzec możemy, iż relacja miedzy prawem i medycyną zachodzi coraz częściej. Z jednej strony coraz szybciej docierają do nas informacje dotyczące np. konfliktu, jaki istnieje pomiędzy pracownikami szpitala, a rodzicami dziecka będącego pacjentem. Z drugiej natomiast perspektywy co pewien czas środki społecznego przekazu obszernie relacjonują w jaki sposób przedstawiciele władzy wprowadzają nowe uregulowania, mające praktyczne zastosowanie dla pacjentów. Coraz częściej społeczna dyskusja dotyka nie tylko projektów ustaw (np. dotyczących kwestii transplantacji, aborcji, praw pacjenta, czy też zasad wykonywania zawodu przez lekarza). W mediach oraz wśród przedstawicieli np. doktryny dostrzec możemy także debaty odnoszące się do założeń, jakie w odniesieniu do propozycji ustawowych prezentuje np. ministerstwo zdrowia. Doskonale pokazuje to dyskusja społeczna, jaka wywiązała się w Polsce w odniesieniu do problemu ochrony zdrowia uczniów.
Podobne zdarzenia powodują, iż prawo medyczne stało się regularnym elementem dyskursów społecznych, medialnych oraz naukowych. To m.in. z tego powodu podjęte zostały starania mające na celu usystematyzowanie szczególnych problemów, jakie zauważyć możemy w krajowej refleksji odnoszącej się do prawnych problemów ochrony zdrowia. Rozważania te przybrały postać dwutomowego opracowania, w którym to liczni autorzy – zarówno  praktycy, jak i teoretycy – zdecydowali się zatrzymać nad poszczególnymi problemami prawa medycznego.
Pojawienie się podobnej publikacji posiada aktualnie szczególne znaczenie. Zagadnienia takie, jak: odpowiedzialność lekarza, prawa pacjenta, czy też relacja między prawem i medycyną regularnie powracają w ramach publicznej debaty. Warto także odnotować,  że w połowie 2018 r. obchodzić będziemy dwudziestą rocznicę śmierci prof. Adama Podgóreckiego. Ten zasłużony, polski teoretyk prawa  w sposób szczególny zachęcał do podejmowania społecznej refleksji nad prawem. Celem podobnych działań jest jego zdaniem „…informowanie ustawodawcy o tym w jakim zakresie prawo przez niego proponowane będzie respektowane, w jakim zakresie znajdzie poparcie w społecznym poczuciu prawnym oraz jakie ewentualne rozbieżności zachodzić będą między prawem przez niego wprowadzonym, a poczuciem prawnym” . Prezentowane w proponowanej książce rozważania oraz analizy  de facto  nieustannie odnosić się będą do zjawiska poczucia prawnego. Wprost powiązane ono będzie z unikalnym zdarzeniem, jakim jest kontakt osoby chorej, cierpiącej, doświadczającej bólu z medycznym ekspertem.
Oddajemy w ręce czytelników unikalną publikację. Z całą pewnością na krajowym rynku wydawniczym bez trudu spostrzec można liczne opracowania dotyczące prawa medycznego. Prawo i medycyna. Między standardem a odpowiedzialnością to jednakże opracowanie wyróżniające się na tym tle. Jego autorami są bowiem zarówno teoretycy, jak i praktycy. W gronie nieco ponad dwudziestu twórców znajdujemy zarówno prawników, jak i pedagogów, socjologów, teologów oraz terapeutów. Podobne zestawienie zwraca uwagę na unikalne znaczenie, jakie obecnie posiada prawno medyczne i naukowa nad nim refleksja. Zdecydowali się na nią w znacznej większości ludzie młodzi, rozpoczynający swoją drogę zawodową oraz naukowo – akademicką. Warto jednakże dodać, że część artykułów sporządzona została przez doświadczonych badaczy prawa. Prezentowana książka stanowi pierwszą część refleksji dotyczącej prawa i medycyny. Kolejne artykuły w niej zawarte w sposób wyraźny ukazują, a jednocześnie udowadniają, jak kluczowa w czasach dzisiejszych jest relacja istniejąca miedzy osobą chorą, a ekspertem udzielającym jej pomocy. Czy prawo jest jednak w stanie wypowiedzieć się w pełni kompetentnie na temat tego unikalnego spotkania? Proponowana książka stara się udzielić odpowiedzi na to pytania.

Monografia naukowa pt. Samorząd terytorialny. Praktyka, prawo, finansowanie, perspektywy
Opracowanie zbiorowe
D. Bobak, S. Chrzanowski, S. Garlej, M. Grzyb, J. Karpińska-Olszewska, J. Kulik, A. Kusztykiewicz, P. Matusiewicz, P. Mroczkowski, K. Pawlik, M. Połeć, M. Rutkowska-Sowa, A. Słoma, D. Smaga, K. Stępniak, K. Stolarek, A. Szydlik, K. Świątczak, G. Tutak, M. Wojcieszek, M.J. Wrona
ss. 415

W Polsce samorząd został reaktywowany w 1990 r., po ponad czterdziestoletniej przerwie. Struktura ta nie jest jednak oparta wyłącznie na wcześniejszych pomysłach ustrojowych, czy też przykładach z Europy Zachodniej. Realizacja zasady samorządności oraz decentralizacja zadań publicznych, a także ich znaczenie dla społeczeństwa obywatelskiego stanowi o konieczności podjęcia analizy rozwiązań prawnych i faktycznych, które dotyczą tego obszaru życia społecznego. W Polsce tylko część zadań lokalnych i regionalnych jest realizowana przez agendy administracji rządowej, które bezpośrednio (hierarchicznie) podlegają Radzie Ministrów, Premierowi bądź poszczególnym ministrom. Zasadnicza część zadań administracyjnych, niemająca znaczenia ogólnokrajowego, jest realizowana przez samorząd terytorialny. Czynią to organy samorządowe, które są podporządkowane odpowiedniej wspólnocie lokalnej (gminnej, powiatowej) bądź regionalnej (wojewódzkiej) i które reprezentują jej interesy. Asumptem do powstania publikacji była konieczność dokonania uporządkowanej deskrypcji naukowej problematyki funkcjonowania samorządu terytorialnego w naszym kraju. Monografia ta ma na celu wyjście naprzeciw zapotrzebowaniom jednocześnie nauk społecznych, jak i praktyce związanej ze wciąż rozwijającymi się instytucjami samorządowymi. Zakresem rozważań objęto zarówno zagadnienia prawne, jak i faktyczne problemy wynikające z działalności organów. Niniejsza monografia stanowi spójny zbiór analiz naukowych, który w ocenie autorów będzie przydatny zarówno dla praktyków, jak i teoretyków zajmujących się samorządem terytorialnym. Nie jest to praca skierowana wyłącznie do prawników i administratywistów, lecz do wszystkich osób zainteresowanych przedmiotem badań.


Monografia naukowa pt. CYFROWA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
Opracowanie zbiorowe
A. Bajer, M.B. Dzięcielski, J. Frączek-Broda, J. Maciejewski, B. Mycyk, I. Skowronek
ss. 130

Czwarta rewolucja przemysłowa, zwana inaczej cyfrową rewolucją przemysłową zmienia model biznesowego i społecznego działania całych gałęzi gospodarki. Pojęcie to odnosi się do przetwarzania technik i zasad funkcjonowania organizacji łańcucha wartości łącznie stosujących lub używających systemów cyberfizycznych, Internetu rzeczy i przetwarzania chmurowego. Proces transformacji w czwartej rewolucji przemysłowej zakłada, że na każdym etapie produkcji, począwszy od fazy projektowej, poprzez produkcję i serwisowanie niezbędne jest zastosowanie nowoczesnych, inteligentnych technologii informatycznych i automatyzacji. Cyfryzacja stwarza możliwość lepszego wdrażania nowych systemów pozwalających na lepsze powiązanie świata fizycznego ze światem wirtualnym. To umożliwia zbieranie danych, przetwarzanie ich i wykorzystywanie w procesie zarządzania. Przyszłość obszarów modernizowanych zależeć będzie od stopnia integralności ludzi, baz danych oraz inteligentnych maszyn i urządzeń. Warte zauważenia jest, że w Europie mamy do czynienia z inicjatywą Industry 4.0, w USA – ze Smart manufacturing, w Chinach – z Made in China 2025. Każda z nich jednak opiera się na fundamencie czwartej, cyfrowej rewolucji przemysłowej. Recenzowana monografia naukowa,  to dzieło, w którym poruszone są ważne aspekty przeprowadzanej rewolucji przemysłowej. Autorzy pochodzący z ośrodków akademickich na terenie całego kraju pochylili się nad szczególnymi aspektami wprowadzanych zmian w ramach Industry 4.0. Ich praca stanowi spójne tematycznie dzieło, które nie tylko pozwala przyjrzeć się tematowi rewolucji cyfrowej, ale poznać jej założenia w poszczególnych obszarach życia społecznego.


Monografia naukowa pt. Efektywna działalność gospodarcza w Polsce. Kompendium przedsiębiorcy i inwestora
Opracowanie zbiorowe
ss. 513

Prowadzenie działalności gospodarczej musi wiązać się z podejmowaniem efektywnych działań na rzecz optymalizacji kosztów i zysków. Zawiłość przepisów oraz wielość możliwości ich interpretacji stanowi problem nie tylko dla przedsiębiorców, ale tak-że dla profesjonalnych pełnomocników, a nawet dla organów państwowych. Z postulatem ograniczenia zawiłości prawa gospodarczego oraz podatkowego spotykamy się od lat. Niestety żadnemu rządowi nie udało się ograniczyć mnogości przepisów dotyczących przedsiębiorców w sposób skuteczny. Polska jest krajem o jednym z najwyższych wskaźników biurokratyzacji. O ile w ostatnich latach ta tendencja wydaje się być przełamywaną, to trudno wciąż mówić w naszym kraju o rewolucji cyfrowej.
Recenzowana monografia naukowa pt. ,,Efektywna działalność gospodarcza w Polsce. Kompendium przedsiębiorcy i inwestora”, to odpowiedź środowiska naukowego na potrzeby rozwiązania praktycznych problemów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zamysłem twórców niniejszej książki było zebranie najważniejszych problemów faktycznych, z którymi spotykają się przedsiębiorcy i inwestorzy.


Legislacja w Polsce. Aspekty prawne i aksjologiczne.
Kamil Stępniak

Znaczenie zasad techniki prawodawczej oraz zasad prawidłowej legislacji jest kluczowe dla procesu stanowienia prawa. Są one bowiem gwarancją poszanowania praw chronionych przez ustawodawcę, a także ochrony praw człowieka. Zasady prawidłowej legislacji wywodzone są przez Trybunał Konstytucyjny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (czyli z zasady demokratycznego państwa prawnego). Zasady techniki prawodawczej stanowią zaś załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej”. W książce dokonano charakterystyki obydwu dziedzin uwzględniając ich specyfikę oraz rys historyczny. Wykazano także, że dzięki łącznemu stosowaniu ZTP i ZPL oraz ich ścisłym relacjom prawodawca może stanowić akty prawne, które będą gwarantować ochronę praw człowieka oraz będą chronić interes Państwa. W monografii wyjaśniono także, jakie znaczenie dla stanowionego prawa mają organy administracji. Jest to kompletna analiza oparta na przepisach prawa, a także literaturze przedmiotu i orzecznictwie.


Monografia naukowa pt. Dwudziestolecie Konstytucji RP. Potrzebna rewizja czy stagnacja? Księga rocznicowa
Opracowanie zbiorowe pod redakcją Kamila Stępniaka
Współautorzy: B. Balcerek, K. Bielecka, M. Biskupski, E. Chmura-Szczecińska, A. Drozdek, S. Jakóbik, B. Kmieciak, A. Kopeć, M. Latacz, B. Łukańko, S. Nalazek, I. Niczyporuk-Chudecka, T. Olejnik, W. Pawelski, A. Piekut, M. Pisz, A. Ples, P. Skalski, K. Stępniak, A. Suszek, M. Wojdała, M. Żywicka
ss. 434

Monografia naukowa stanowi komplementarne dzieło, w którym młodzi naukowcy, przedstawiciele zmiany pokoleniowej w polskiej nauce, ze swojej perspektywy starają się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób oceniają ustawę zasadniczą, po dwudziestu latach jej funkcjonowania oraz w jakie zmiany ewentualnie powinny być wprowadzone.


Monografia naukowa pt. Europa dwóch prędkości
Opracowanie zbiorowe
M. Ambrożek, K. Arciszewska, B. Berbeć, D. Bobak, A. Borowska,
D. Byrska, K. Chojecka, J. Dąbek, A. Drozdek, A. Jędrulok, T. Kasprzak, A. Kasprzyk, P. Kuczkowska, M. Lisewski, D. Liszkowska, P. Mroczkowski, A. Piekut, J. Sikora, D. Skoczylas, A. Sokołowski, S. Sefaniak, K. Stępniak, K. Stolarek, M. Wasiel, M. Winczura
ss. 500

Unia Europejska nieuchronnie musi przejść zmiany, które doprowadzą do zwiększenia efektywności istnienia Wspólnoty oraz przesądzą o jej dalszym bycie. Obecny kryzys ekonomiczny, tożsamościowy, a także moralny doprowadził do sytuacji, w której ciężko mówić jest o jednolitym udziale państw członkowskich w tworzeniu UE. Światowi przywódcy wciąż szukają możliwości, które przywrócą instytucje unijne do lat świetności. Wydaje się jednak, że będzie to cięższe niż dotychczas. W rządach poszczególnych państw swoje miejsce znajduje coraz większa ilość populistów i nacjonalistów, którzy pod przykryciem ochrony interesów państwowych chcą większej autonomii dla swoich krajów. Taka retoryka spotyka się z uznaniem części społeczeństwa. W rezultacie sama idea UE, która miała dążyć do coraz większej integracji i podejmowania współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach została zagrożona. Pomysł powstania Europy dwóch prędkości był odpowiedzią na zróżnicowanie zapotrzebowania stopnia integracji ze strony krajów członkowskich. Europejscy liderzy widzą konieczność oraz sens dążenia do zacieśniania współpracy w obszarze Wspólnoty, co ma doprowadzić nie tylko do zwiększenia efektywności podejmowanych działań, ale także ma ochronić państwa członkowskie przed perturbacjami związanymi z pogłębiającym się kryzysem – zarówno materialnym, jak i niematerialnym.
            Monografia naukowa, pt. Europa dwóch prędkości. Aspekty prawne, polityczne i gospodarcze, jest próbą odpowiedzi na pytanie o przyszłość Europy. Zarówno z perspektywy polskiej, jak i ogólnoświatowej. Autorzy – przedstawiciele doktryny prawniczej oraz politolodzy, socjolodzy i eksperci z wielu dziedzin dokonali na potrzeby niniejszego opracowania kompleksowej analizy zjawiska Europy dwóch prędkości. W poszczególnych rozdziałach odnoszą się oni do różnych aspektów funkcjonowania UE i jednocześnie zagrożeń i szans jakie ze sobą niesie dalsza integracja.
Stan prawny przyjęty w publikacji na dzień 1.06.2017 r.

Pobierz monografię Europa Dwóch Prędkości