Nabór do monografii naukowej: Prawa człowieka i ich ochrona

Tm/ 2 marca, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy,

Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt. „Prawa człowieka i ich ochrona.  Księga rocznicowa z okazji 70 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”.

10 grudnia 1948 roku – prawie 70 lat temu, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, najważniejszy dokument dotyczący praw człowieka i pierwszy tego rodzaju przyjęty przez społeczność międzynarodową. Deklaracja składa się z Preambuły i 30 artykułów.Została ona sporządzona przez przedstawicieli wszystkich regionów świata w oparciu o różnorakie systemy prawne. Deklaracja stanowi fundamentalny kanon praw przysługujących wszystkim ludziom bez względu na różnice „rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne różnice” (art. 2). Dokument ten otworzył drzwi do postępu w zakresie ochrony naszych podstawowych praw i wartości. Trzeba jednakże podkreślić, że potrzebna jest dalsza praca nad koncepcjami, które będą zwiększać standardy ochrony praw. Każdy dzień przynosi przykłady łamania praw człowieka na całym świecie. Monografia będzie wydana pod redakcją naukową dr. Błażeja Kmieciaka oraz mgr. Kamila Stępniaka.

W monografii chcemy poruszyć aspekty związane z aspektami historycznymi, prawnymi, socjologicznymi, instytucjonalnymi i politycznymi. Chcielibyśmy, aby przygotowywana publikacja była kompleksową refleksją i analizą na temat dotychczasowych dziejów, rozwoju i kodyfikacji praw człowieka – zarówno w aspekcie międzynarodowym jak i krajowym. Pragniemy by kolejne analizy dotyczyły  zarówno funkcjonowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz postulatów z tym związanych, jak i innych aspektów ochrony praw podstawowych. Dlatego też do publikacji zapraszamy nie tylko prawników, ale też administratywistów, politologów, historyków, socjologów i szeroko pojętych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Dr Błażej Kmieciak – Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, bioetyk oraz pedagog specjalny. Absolwent studiów w zakresie resocjalizacji, prawa medycznego oraz bioetyki, a także kursów specjalizacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ochrony praw człowieka. Adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, mediator w Fundacji Wsparcia Psychospołecznego, przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Mgr Kamil Stępniak – doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka oraz zasad prawidłowej legislacji i techniki prawodawczej. Prelegent podczas międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji naukowych. Ekspert instytucji pozarządowych oraz ogólnopolskich mediów prawniczych.

W monografii chcemy poruszyć m.in. tematy dotyczące działów:

 • Część ogólna

– Podstawowych pojęć dotyczących praw człowieka,
– Praw człowieka jako przedmiotu refleksji i praktyki,
– Prawa człowieka w ujęciu historycznym – zarówno w kontekście myśli politycznej ( Locke, Monteskiusz, Rousseau i inni), jak i w praktyce politycznej i ustrojowej (USA, Francja, Polska, Niemcy i inne kraje),
– Prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym – zarówno konstytucyjnym jak i ustawowym,
– Rzecznik Praw Obywatela, a także szerzej – Ombudsman,
– Trybunał Konstytucyjny jako gwarant ochrony praw człowieka,
– Międzynarodowa ochrona praw człowieka  (aspekty historyczne, ochrona praw człowieka w ONZ, system Rady Europy),
– Koncepcje generacji praw człowieka,
– Wprowadzenie do obrotu prawnego Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
– Rola umów międzynarodowych w ochronie praw człowieka,
– Prawa człowieka w Unii Europejskiej (Karta Praw Podstawowych, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej),
– Międzynarodowa ochrona mniejszości narodowych,
– Zobowiązania międzynarodowe w ochronie praw człowieka,
– Instytucjonalne gwarancje ochrony praw człowieka,
– Procedury ochrony praw człowieka i kontroli wykonywania zobowiązań przez państwa,
– Zasady ogólne prawa międzynarodowego w kontekście praw człowieka,
– Systematyka międzynarodowo chronionych praw człowieka,
– Limitacja korzystania z praw człowieka.
– Istota, budowa i funkcja klauzul limitacyjnych,
– Inne aspekty ochrony praw człowieka.

 • Część szczegółowa
  – Prawo do życia,
  – Prawa dziecka, jako kategoria praw człowieka,
  – Wolność od tortur,
  – Zakaz niewolnictwa i poddaństwa oraz pracy przymusowej,
  – Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego,
  – Prawo do sądu i niezależnego procesu,
  – Prawo do skutecznego środka prawnego,
  – Zakaz retroakcji prawa karnego,
  – Prawo do poszanowania prywatności,
  – Wolność myśli, sumienia, religii i wyznania,
  – Wolność ekspresji,
  – Wolność zgromadzeń i zrzeszania się,
  – Prawo do założenia rodziny,
  – Prawo do nauki,
  – Prawo do wolnych wyborów,
  – Prawo do przemieszczania się,
  – Prawo do ochrony zdrowia,
  – Prawo do zabezpieczenia społecznego,
  – Prawo w kontekście migracji,
  – Administracja wobec praw człowieka,
  – Inne szczegółowe prawa człowieka.

Nie jest to katalog zamknięty, a jedynie propozycje obszarów publikacji. Wydawnictwo otwarte jest na propozycję innych tematów z szeroko pojętej ochrony praw człowieka i funkcjonowania PDPCz.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 30 marca 2018 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 25 kwietnia 2018 r. Planowo monografia ukaże się na przełomie ok. czerwca 2018 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej przysługują 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, a także w zależności od uczelni do otworzenia przewodu doktorskiego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*