Nabór do monografii naukowej: PRAWO I MEDYCYNA

Tm/ 13 października, 2017/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy,

Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt.  PRAWO I MEDYCYNA.

W monografii chcemy poruszyć aspekty związane korelacją dwóch znaczących dziedzin życia, które kooperują ze sobą tzn. prawa i medycyny. W książce poruszymy najbardziej doniosłe problemy praktyczne i teoretyczne związane z prawami pacjenta, bioetyką, funkcjonowaniem szpitali wykonywaniem zawodu lekarza, postępowań w sprawie odszkodowań za błędy medyczne.  Monografia będzie wydana pod redakcją naukową pana doktora Błażeja Kmieciaka.

Dr Błażej Kmieciak – Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, bioetyk oraz pedagog specjalny. Absolwent studiów w zakresie resocjalizacji, prawa medycznego oraz bioetyki, a także kursów specjalizacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ochrony praw człowieka.  Adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  mediator w Fundacji Wsparcia Psychospołecznego, przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

W monografii będziemy chcemy poruszyć m.in. tematy:

– Relacji między prawem a medycyną i punktów stycznych obydwu dziedzin,
– Konstytucyjnych założeń opieki zdrowotnej,
– Bioetyki,
– Działalności leczniczej,
– Świadczenia opieki zdrowotnej,
– Praw pacjenta oraz Rzecznika Praw Pacjenta,
– Obowiązków pacjentów oraz lekarzy,
– Postępowań w sprawie odszkodowań za błędy medyczne,
– Klauzuli sumienia lekarzy i farmaceutów,
– Prawa farmaceutycznego,
– Lecznictwa uzdrowiskowego,
– Refundacji leków,
– Normach dotyczących wykonywaniu zawodu lekarza oraz lekarza dentysty,
– Izb lekarskich i aptekarskich,
– Zmian w prawie dotyczących prowadzenia aptek,
– Zawodów pielęgniarek i położnych,
– Ochrony zdrowia psychicznego,
– Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
– Postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
– Leczenia niepłodności i refundacji tych zabiegów,
– Działalności i organizacji szpitali oraz przychodni,
– Funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz refundacji leczenia,
– A także innych, pokrewnych tematów związanych z prawnym funkcjonowaniem medycyny.
W monografii recenzowanej zostaną poruszone tematy dotyczące funkcjonowania podmiotów medycznych, lekarzy oraz ochrony praw pacjenta.  Chcemy stworzyć komplementarne dzieło dotyczące zarówno gwarancji pozytywnych dotyczących ochrony zdrowia w Polsce, ale także traktujące o tym, jaki wpływ mają obydwie dziedziny na siebie. Jak prawo powinno normować postępowanie medyczne oraz jakie gwarancje powinno ustanawiać zarówno względem pacjentów, jak i samych lekarzy. Obecnie wiele kontrowersji budzą zmiany dotyczące podejścia do klauzuli sumienia lekarzy i farmaceutów, a także możliwości odmowy leczenia. W naszej monografii chcielibyśmy w sposób rzetelny, a także zgodny z podejściem naukowym rozwinąć te treści, aby czytelnik otrzymał gotową receptę na spotykające go problemy. Monografia jest adresowana zarówno dla lekarzy i farmaceutów, jak i do pacjentów oraz prawników zajmujących się prawem medycznym.

Do publikacji zapraszamy nie tylko prawników (i studentów prawa)– teoretyków i praktyków, ale także lekarzy oraz studentów medycyny i dziedzin pokrewnych, filozofów, socjologów, psychologów oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką. Chcemy aby monografia była interdyscyplinarnym dziełem traktującym o najważniejszych potrzebach prawa medycznego.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 5 listopada 2017 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 22 listopada 2017. Planowo monografia ukaże się do końca 2017 roku.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej przysługują 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, otworzenie przewodu doktorskiego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*