Nabór do monografii „Prawo, religia, wyznanie. Na styku normatywizmu i moralności” pod red. dr Patrycji Staniszewskiej-Pobikrowskiej

Tm/ 13 grudnia, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

Współoddziaływanie na siebie religii, prawa i moralności jest czymś naturalnym w państwie zróżnicowanym światopoglądowo. Dlatego też tak ważne pozostaje określenie granic pomiędzy możliwością wpływania tych sfer na siebie. Podjęcie naukowego dyskursu o omnipotencji państwa dotyczącej wpływania na sferę moralności, a z drugiej strony kształtowania legislacji w oparciu o nurty narzucane przez kościoły i związki wyznaniowe posiada nie tylko doniosłość teoretyczną, ale także praktyczną.

Dokąd powinna sięgać władza państwa w kształtowaniu człowieczej moralności? Gdzie kończy się swoboda legislacyjna a zaczynają prawa człowieka? Czy kościoły i związki wyznaniowe mogą wpływać na prawodawstwo? Jak systemy prawa kanonicznego oraz prawa państwowego wpływają na siebie? Te wszystkie zagadnienia chcemy poruszyć w przygotowywanej monografii naukowej pt. „Prawo, religia, wyznanie. Na styku normatywizmu i moralności” pod red. dr Patrycji Staniszewskiej-Pobikrowskiej.

Chcemy Państwa zaprosić do nadsyłania swoich opracowań dotyczących relacji pomiędzy prawem, religią, wyznaniem, wolnością sumienia oraz innych kwestii związanych z niniejszą tematyką. W sposób szczególny chcemy poruszyć tematykę:

– Wolności sumienia i wyznania;

– Regulacji funkcjonowania kościołów i związków wyznaniowych w państwie;

– Stosunki na linii państwo – kościół;

– Modele ustrojów państwowych w obszarze prawa wyznaniowego;

– Pojęcie wolności religijnej;

– Osobowość prawna kościołów i innych związków wyznaniowych;

– Ochrona uczuć religijnych;

– Rola kościołów i związków wyznaniowych w kształtowaniu praw człowieka;

– Konkordat i inne umowy bilateralne;

– Prawo małżeńskie (na styku prawa kanonicznego oraz prawa o aktach stanu cywilnego);

– Szkolnictwo wyznaniowe i nauczanie religii;

– Duszpasterstwo chorych, wojskowe, więźniów, instytucji publicznych;

– Finansowanie oraz opodatkowanie kościołów i związków wyznaniowych;

– Sprawy majątkowe związków wyznaniowych, w tym także rewindykacja mienia;

– Cmentarze wojskowe;

– Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób duchownych;

– Związek  wyznaniowy,  związek  religijny,  kościół:  analiza pojęciowa;

– Pojęcie  religii  i systemów  religijnych. Prawo wyznaniowe. Definicja, miejsce w polskim systemie prawnym, źródła. Prawo kościelne a prawo kanoniczne. Pojęcia i źródła;

– System powiązania państwa ze związkami wyznaniowymi;

– Prawo wyznaniowe Unii Europejskiej;

– Instytucjonalna odpowiedzialność prawna kościołów i związków wyznaniowych;

– Odpowiedzialność cywilna i karna osób duchownych;

Jesteśmy także otwarci na inne obszary odnoszące się w sposób szczególny do wskazanej tematyki.

Dr Patrycja Staniszewska – Pobikrowska doktor nauk teologicznych w zakresie religiologii, prawnik, prawnik kanonista. Od 2005 r. związana z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka monografii i artykułów naukowych z zakresu religioznawstwa, prawa, i prawa kanonicznego. Prelegentka kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych; w badaniach zajmuje się tematyką prawa wyznaniowego, migracji i mniejszości religijnych.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 19 stycznia 2020 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 2 lutego 2020 r. Planowo monografia ukaże się na przełomie kwietnia i maja 2020 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Obecnie za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej wydanej przez nasze wydawnictwo przysługuje 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, granty oraz poszerzanie swojego dorobku naukowego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*