Nabór do monografii: Polska niepodległa 1918 – 2018.

Tm/ 9 stycznia, 2018/ Uncategorized/ 0 comments

Drodzy Autorzy,

Ogłaszamy nabór do recenzowanej monografii naukowej pt.  Polska niepodległa 1918 – 2018. Księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Z okazji odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską w 1918 roku niepodległości i jednocześnie przypadającej na rok 2018 setnej rocznicy tego wydarzenia, zapraszamy wszystkich autorów do publikacji swoich w tekstów w przygotowywanej przez nasze wydawnictwo monografii naukowej. Pozycja ta będzie jednocześnie księgą rocznicową, poświęconą tak ważnemu wydarzeniu w dziejach najnowszej historii Polski.

W monografii chcemy poruszyć aspekty związane z aspektami historycznymi, prawnymi, socjologicznymi, ustrojowymi i politycznymi. Chcielibyśmy, aby przygotowywana publikacja była w miarę możliwości kompleksową refleksją i analizą na temat dotychczasowych dziejów (zarówno rozwoju naszego kraju, jak i jego historii w tym okresie), jak i prognozą wyzwań, które stoją przed naszym krajem w najbliższych latach, a także w dalszej perspektywie. Dlatego też do publikacji zapraszamy nie tylko prawników, ale administratywistów, politologów, historyków, socjologów i szeroko pojętych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

W monografii chcemy poruszyć m.in. tematy dotyczące działów:

– historii odzyskania niepodległości,
– postaci mających wpływ na odzyskanie niepodległości,
– instytucji ustrojowych i konstytucyjnych zarówno II RP, PRL jak i III RP
– prawodawstwa powyższego okresu, ciekawych rozwiązań, które zostały wprowadzone w tym obszarze,
– analizy aktów konstytucyjnych obowiązujących w tym czasie,
– walki o prawa podstawowe i ich ewolucji,
– analizy politycznej poszczególnych ugrupowań oraz dziejów w historii Polski,
– analizy zasadności przystąpienia do organizacji międzynarodowych,
– analizy okresu PRL ze szczególnym uwzględnieniem represyjnych działań państwa oraz organizacji społeczeństwa, a także działalności Solidarności.
– problematyki stojącymi przed RP w najbliższym czasie (wyzwania polityczne, gospodarcze, prawne, społeczne),
– historyczne wspomnienia osób, które wpłynęły na obecny kształt i rozwój Polski (postaci historyczne, polityczne, społeczne),
– analizy dotyczące prób nowelizacji obecnie obowiązującej Konstytucji RP,
– analizy możliwości rozwoju gospodarczego RP w przyszłości,
– analizy polityczne dotyczące możliwych scenariuszy rozwoju RP,
– porównanie instytucji poszczególnych okresów,
– informacje co do postulowanego przywrócenia danych instytucji historycznych do obecnie obowiązującego stanu,
– analizy perspektyw, wyzwań i zagrożeń stojących przed Polską jako społeczeństwem ale także państwem (poszczególnymi działami ustawodawstwa, władzy wykonawczej i sądowniczej).
Nie jest to katalog zamknięty, a jedynie propozycje obszarów publikacji. Wydawnictwo otwarte jest na propozycję innych tematów z szeroko pojętego zakresu działalności z państwa z perspektywy odzyskania 100 lat niepodległości i jednocześnie perspektyw, jakie przed nami stoją.

Autorów zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania abstraktów tekstów do 1800 znaków ze spacjami. Termin nadsyłania abstraktów to 4 lutego 2018 roku. Po tym terminie każdy Autor otrzyma odpowiedź o kwalifikacji tekstu do druku. Cały tekst (do 40 000 znaków ze spacjami) będzie należało przesłać do dnia 28 lutego 2018 r. Planowo monografia ukaże się w kwietniu 2018 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Za publikację rozdziału w recenzowanej monografii naukowej przysługują 5 pkt. MNiSW. Jest to podstawa do ubiegania się o stypendia naukowe, wyróżnienia uczelniane, a także w zależności od uczelni do otworzenia przewodu doktorskiego.

Publikacja będzie miała nadany nr ISBN, a każdy autor otrzyma zaświadczenie o publikacji oraz 2 egzemplarze autorskie książki. Koszt publikacji tekstu w monografii zbiorowej to 200 zł.

Wymogi edytorskie zostaną przesłane Autorom w osobnym mailu, po zakwalifikowaniu tekstu do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem:

kontakt@think-make.pl

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*