Promocja!

Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze

139,00  119,00 

Kategoria:

Opis

Prawo jest niezwykłym polem do dokonywania wykładni i interpretacji przepisów. Zawód prawnika opiera się w końcu na umiejętności wywodzenia norm postępowania z przepisów prawnych. Dokonywanie takiego procesu myślowego może mieć zróżnicowany stopień doniosłości. Analizy powzięte w obszarze wyłącznie teoretyczno-prawnym będą istotne z punktu widzenia budowania dorobku nauki prawa. Te zaś, które są poczynione przez praktykujących prawników na rzecz klientów pozwalają na obronę racji osób występujących przed sądem (lub w innych postępowaniach). Świadczenie takich usług, a co za tym idzie dokonywanie wykładni i interpretacji norm ma kluczowe znaczenie dla każdej osoby, która potrzebuje ochrony swoich praw. Istnieje jeszcze inny, być może najmocniejszy sposób wywierania wpływu na rzeczywistość przez prawo. Jest to kształtowanie się orzecznictwa sądów (i trybunałów – oczywiście w określonym zakresie).

W Polsce nie obowiązuje system prawa precedensowego, co może sugerować, że orzecznictwo sądowe nie wywiera nazbyt dużego nacisku na kształtowanie praw i obowiązków jednostki. Jednakże z biegiem lat obserwujemy coraz większy wpływ judykatów na rzeczywistość pozanormatywną. W tym zakresie sądy starają się o ujednolicenie orzecznictwa oraz wykazują dbałość w sprawie kształtowania się poszanowania szeroko pojętego bezpieczeństwa prawnego jednostki. Judykatura niewątpliwie wywiera wpływ – także w naszym systemie prawnym – na późniejszą interpretację stanów faktycznych, czy dokonywanie wykładni prawa. Jest to powszechna
i ciągle nasilająca się tendencja. Dlatego też tak ważna pozostaje dbałość o niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

Monografia naukowa „Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze”. To zbiór analiz ciekawych, przełomowych i ważnych wyroków sądów i trybunałów – zarówno polskich, jak
i zagranicznych. Autorzy opracowania wybrali orzeczenia precedensowe takie, które mogą wywierać (lub już wywierają) znaczący wpływ na kształtowanie się prawa – w zakresie późniejszej interpretacji norm. Wszystkie zamieszczone w przedmiotowej monografii glosy i komentarze do wyroków są poprzedzone wnikliwą analizą tego, w jaki sposób wyroki sądowe mogą kształtować status prawny podmiotów objętych jurysdykcją prawną. Należy uznać, że konkluzje są jednoznaczne. Nawet w systemie civil law, przedmiot orzecznictwa powinien podlegać dogłębnej analizie. Pozwala ona bowiem nie tylko rozwijać naukę prawa, ale także ma wartość praktyczną. Judykatura uwypukla pewne mechanizmy prawne, które muszą przekładać się na późniejsze pojmowanie norm imperatywnych i dyspozytywnych. To zaś jest kluczowe z punktu widzenia stabilności systemu prawnego.

Monografia „Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze” to opracowanie zbiorowe, w którym praktycy i teoretycy prawa dokonali wiwisekcji najciekawszych i najbardziej wpływających na rzeczywistość normatywną i poza normatywną orzeczeń. W przekonaniu autorów, publikacja ta ma duże znaczenie dla wszystkich osób zainteresowanych judykatami przełomowymi, wyznaczającymi nowe standardy. Ponadto współautorzy żywią przekonanie, że dokonane przez nich analizy okażą się interesujące dla wszystkich prawników chcących przed sądami i organami państwowymi powoływać się na precedensowe wyroki, które mogą w sposób znaczący zmienić dotychczasową linię orzeczniczą.

W monografii przyjęto stan prawny na 1.07.2018 r.